Stilarter

Der findes forskellige epoker i kunsthistorien, der har været kendetegnet af særlige strømninger. Hver periode har sit specifikke navn, der bruges som betegnelse for den pågældende tid.

Når du tager på kunstmuseum, vil du opleve, at udstillinger og rum er inddelt i henhold til de forskellige perioder.

Det er ikke kun billedkunst, der i årenes løb har været påvirket af stilarter, som er kommet til fra andre lande i Europa eller dele af verden. Også musikken og litteraturen er blevet influeret af de tendenser, værdier og holdninger, som har været dominerende i samtiden.

Hvad betyder stilarter?

”Stilarter” er et bredt begreb, der bruges praktisk og teknisk til at kategorisere og identificere kunst, musik, litteratur, bygninger og litteratur. Uanset om du hyppigt tager på kunstudstillinger, eller om du holder af at dykke ned i dansk litteratur, er det en hjælp for dig at være bekendt med de primære stilarter. Det er epoker og klassificeringer, der går på tværs af lande og kontinenter.

Når du forholder dig til de forskellige epoker i kunsthistorien, skal du være opmærksom på, at årstal for stilarternes udbredelse kan variere fra land til land.

Det er ofte sådan, at en stil udvikles i ét land og først 5-10 år senere etablerer sig i andre lande. Og derudover er der flere stilperioder, som overlapper hinanden.  

Barokken

Barokken er én af de mest udefinerbare perioder i kunsthistorien set ud fra et tidsmæssigt synspunkt. Overordnet bliver barokken betegnet som tiden i 1600tallet og perioder i 1700tallet.

Den fandt sted på en tid, hvor der var enevælde i Danmark og andre dele af Europa, og dette afspejles i kunsten. Det er ofte pompøs, overvældende og iscenesat kunst, der har til formål at idyllisere kirken og den enevældige konges magt.

Elementer fra barokken kan genfindes i mange former. Det er både litteraturen, arkitekturen, skulpturer, musik og billedkunst, der blev influeret af stilarten.

Som grundlæggende stil opstod barokken i Italien.

Renæssance

Som begreb betyder renæssance ”genfødsel”, og dette rammer meget skarp den intention, der ligger bag den kunstneriske og kulturelle bevægelse. Bevægelsen opstod i Italien i løbet af den sidste tid af middelalderen og bredte sig til resten af Europa.

Renæssancen er iblandt de stilarter, der strækker sig i længst tid. Den varer fra cirka d. 14.-17. århundrede, og den kommer til at trække spor længere op i historien.

I nyere tid er renæssancen kendt som den tidsmæssige epoke mellem middelalderen og den moderne tid.

Den mest dominerende inspirationskilde i renæssancen var antikken. Der blev genfundet kærlighed til gamle håndværksteknikker, og økonomien og samfundsudvikling tog til med stor fart.

Rokoko

Rokoko er en stilperiode, der fandt sted omkring år 1730-1760. På trods af dens korte eksistens herhjemme fik den stor betydning for særlig arkitektur og skulptur. Som europæisk stilart eksisterede den fra 1720-1790.

Stilarten opstod i Frankrig indenfor arkitekturen, men den kom hurtigt til at brede sig til andre genrer og kunstarter. Det var ønsket indenfor rokoko at skabe en lysfyldt oplevelse, hvor de visuelle grænser mellem ude og indre blev nedbrudt. Det er de rige ornamenteringer og smukke dekorationer, der især kendetegner denne tidsperiode.

Romantikken

Romantikken var lige så meget en kulturstrømning, som det var en kunstnerisk stilart. Perioden varer indtil realismen. Som stil indenfor kunsten opstod den som en modreaktion på det mekaniske verdensbillede og den manglende betoning af, at følelser var centrum for tilværelsen.

Romantikken opnåede stor udbredelse i særligt England, Tyskland og Frankrig, og der udviklede sig forskellige udgaver og afarter af stilen indenfor hver af disse lande.

I dag inddeler vi romantikken i forskellige understrømninger såsom universalromantikken og nationalromantikken.

I ordets egentlige forstand betyder ”romantik” noget, der er anderledes, fremmedartet og kun kunne opleves i romaner (underforstået, at det ikke kan findes eller lade sig gøre i virkeligheden).

Realisme

Fra 1840-1870 var det realismen, der var den fremtrædende stil i kunsten. Som betegnelsen fortæller, var det de autentiske og naturlige elementer, der var hensigten af formidle. Indenfor realisme erkendes det, at det ikke er muligt at gengive en objektiv, neutral og virkelig gengivelse af et motiv. Det accepteres, at et motiv formidles på den måde, som kunstneren opfatter og betragter det.

Kunstarten er at finde på malerier, i litteraturen og i designs.

Det var ofte arbejderklassens vilkår, der var genstand for motiver indenfor realismen i billedkunst. Det var primært i Frankrig, at stilarten vandt udbredelse.

Impressionisme

Den impressionistiske kunstretning blev etableret i Frankrig i år 1870 og varer de næste 30 år frem. Impressionismen kom til som en modreaktion på kravet om det perfekt motiv. Det er kendetegnende for stilarten, at der sættes fokus på kunstnerens subjektive oplevelse og fortolkning.

Indenfor billedkunsten er det teknikken, der kan bruges til at identificere værker fra den impressionistiske periode. Der males med hurtige penselstrøg, og det er tit motiver fra naturen, der portrætteres.

Det var hensigten at udødeliggøre et moment og et kort øjeblik via lyse farver. De mørke nuancer var forbudt. Impressionismen slog aldrig for alvor igennem i Danmark.

Ekspressionisme

Ekspressionismen er en af de mest dominerende stilarter i Europa. Den kom til som et opgør mod samfundet og fokusset på det harmoniske. Den afløste impressionisme, hvor det netop var det sanselige og harmoniske i omgivelserne, der var i fokus.

Ekspressionisme er en overordnet betegnelse for kunstnere indenfor flere genre, der alle følte sig fremmede overfor den verden, de var en del af. Via kunst (litteratur, billedkunst og musik) ønskede de at sætte fokus på personlige oplevelser, følelser og holdninger.

Via karikerede, forvrængede, overdrevne og voldsomme udtryk blev der formidlet de indre oplevelser og følelser.

Stilarten kendetegner tiden fra 1905-1925.

Nyklassicisme

Nyklassicismen minder til dels om renæssancen i forhold til inspirationskilde. De 2 stilarter har begge det til fælles, at de trækker på Antikken som den mest fremtrædende bidragsyder til kunst, arkitektur og design.

Stilarten kendetegner perioden fra 1915-1930. Det er en relativ kort epoke sat op imod mange af de andre stilarter.

Nyklassicisme er ofte kendt som indledningen til modernismen. Det er de rene, enkle, simple og harmoniske former, der var i centrum for både ingeniørkunst og billedkunst. Det var kunstneres formål at opbygge et værk, der hele vejen igennem skulle bygge på én og samme form. Alle detaljer skulle indordne sig under denne bærende ide.

Modernisme

Modernismen er en af de længerevarende perioder i historien. Den slog igennem i begyndelsen af 1900’tallet, og den havde til hensigt at eksperimentere med og udfordre samtiden.

Den industrielle udvikling influerede på kunstnerens udfoldelsesmuligheder. Hvor de i de tidligere tidsepoker var mere begrænset, hvilke midler der kunne tages i brug, havde kunsterne i starten af 1900’tallet et større repertoire af materialer at trække på.  

Modernismen havde stor vægt på formsproget i billedkunsten. Det vil sige, at der blev arbejdet med materialer, størrelser, former og farver.

Postmodernisme er en epoke, der trækker på grundelementerne fra modernismen.

Konstruktivisme

Der findes store og udbredte epoker, og så findes der de mindre kendte. Konstruktivisme er en mindre udbredt stilart, der særligt dominerede i Rusland tilbage i begyndelsen af 1900’tallet.

Den kædes ofte sammen med abstrakt kunst, da den sætter fokus på de non-figurative elementer og figurer.

Den ønskede at gøre kunst til en objektiv virkelighed ved at bruge former og figurer som genstande. Det er kunstnerens opfattelse, at de geometriske figurer repræsenterer en objektiv virkelighed. Indenfor konstruktivismen arbejdes der ikke med naturfænomener eller motiver fra vores omgivelser.

Det er de neutrale og objektive former, der eksperimenteres med.

Surrealisme

Surrealismen blev formet og udviklet i Paris tilbage omkring år 1920. Det var kunstnerens opfattelse, at man via kunst kunne nå frem til en mere sand og ægte virkelighed. Ved at forbinde drømme og virkeligheden var det tesen, at der kunne etableres en helt ny verden.

Strømningen er stærkt inspireret af psykologen Sigmund Freud, der vandt frem på denne tid med sine psykoanalytiske behandlingsmetoder (hvor netop individets drømme har en fremtrædende betydning for udvikling og selvopfattelse).  

Ordet surrealisme er afledt af det franske begreb ’surréalisme, der betyder ”overvirkelighed”.

Det er primært litteratur og billedkunst, der blev påvirket af strømningerne fra Paris på denne tid.

Minimalisme

Minimalismen er en af nyere tids dominerende strømninger. Den findes også i dag, hvor den særligt kendetegner interiør, design og indretningsstil.

Den opstod oprindeligt tilbage omkring år 1960 og påvirkede især billedkunst, installationskunst, litteratur og skulpturer.

Der tages gerne udgangspunkt i basale, geometriske figurer, hvor det er kunstnerens formål at fjerne sig selv så meget som muligt fra det endelige produkt.

Det særlige med denne stilart er, at den ikke er en sammenblanding, videreudvikling eller modreaktion på nogle af de andre epoker i historien.

I bund og grund handler minimalisme om, hvad genren ikke er. Motiverne og kunsthåndværket fremstår færdigt og fuldendt uden at portrættere en handling.